Federaal

BELGIE

Betaling personenbelasting – Betaling vennootschapsbelasting

Er wordt een extra termijn van 2 maanden toegekend voor de afrekening van de belastingen aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020 (voor belastingen gevestigd voor die datum: zie maatregelen hieronder)

***

Afbetalingsplan

Vrijstelling nalatigheidsinteresten

Kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

Voor deze drie maatregelen:

Voorwaarden:

-Natuurlijke of rechtspersonen in het bezit van een KBO-nummer

-daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge verspreiding virus en dit kunnen aantonen (daling omzet, bestellingen, …)

- Naleven voorwaarden voor het indienen van de aangiften

- Geen schulden door frauduleuze handelingen

Opmerkingen:

-Toegestane afbetalingsplan wordt niet nageleefd: steunmaatregelen ingetrokken (behalve bij tijdig contact met administratie)

-Faillissement of gerechtelijke reorganisatie: steunmaatregelen ingetrokken

Hoe?

****

Uitstel voor het indienen van de BTW-aangiften – periodieke aangiften en intracommunautaire opgaven

Aangifte over februari 2020 -> termijn verlengd tot 6 april 2020

Aangifte over maart 2020 -> termijn verlengd tot 7 mei 2020

Aangifte over 1ste kwartaal 2020 -> termijn verlengd tot 7 mei 2020

***

Automatisch uitstel van betaling (2 maanden)  voor de BTW zonder boetes of interesten te moeten betalen

Betaling over maandaangifte februari 2020  -> termijn verlengd tot 20 mei 2020

Betaling over maandaangifte maart 2020 -> termijn verlengd tot 20 juni 2020

Betaling over kwartaalaangifte 1ste kwartaal 2020 -> termijn verlengd tot 20 juni 2020

***

Versnelde teruggave BTW voor de maandaangifte van februari 2020

Alle maandindieners (ook niet-starters en niet-vergunninghouders) zullen wanneer zij dit aanvragen in hun periodieke btw-aangiften voor een versnelde teruggave (uiterlijk op 30 april 2020) van hun btw-krediet in aanmerking komen. Indien zij die aanvraag niet deden in de reeds ingediende aangifte, kunnen zij die aanvraag nog tijdig doen tot 3 april 2020 door hun periodieke aangifte van februari 2020 te verbeteren in Intervat.

***

Uitstel voor de jaarlijkse klantenlisting

Termijn verlengd tot 30 april 2020

Activiteit stopgezet:  uiterlijk einde 4de maand na stopzetten

***


Automatisch uitstel van twee maanden voor de bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen

Betaling over maandaangifte februari 2020  -> termijn verlengd tot 13 mei 2020

Betaling over maandaangifte maart 2020 -> termijn verlengd tot 15 juni 2020

Betaling over kwartaalaangifte 1ste kwartaal 2020 -> termijn verlengd tot 15 juni 2020

***

Uitstel indienen van de aangiften in de Vennootschapsbelasting, Rechtspersonenbelasting en BelastingNiet-Inwoners-vennootschappen met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020

Tot middernacht donderdag 30 april 2020 voor indienen aangifte

***

Belastingvrije thuiswerkvergoeding voor personeel van 126,94 EUR/maand

***

Schenken van goederen aan bepaalde instellingen (ziekenhuizen) en giften in natura

(Circulaire 2020/C/46)  Fiscale maatregel inzake btw, vennootschapsbelasting en giften in natura

Bedoeld zijn medische hulpmiddelen en beschermingsmiddelen.

Btw: schenkingsdocument nodig

VennB:  niet beschouwd als abnormaal, goedgunstig voordeel; kosten: aftrekbaar

Pesonenbelasting: niet beschouwd als abnormaal, goedgunstig voordeel; kosten: aftrekbaar + belastingvermindering  (waarde schenking: minstens 40 EUR)

Deze maatregelen gelden tot 30 juni 2020.

***

Vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen


(Circulaire 2020/C/45) Deze circulaire bevestigt dat de Covid19-crisis kan beschouwd worden als een bijzonder omstandigheid die vrijstelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen.

***

Fiscale kwalificatie van de financiële tegemoetkoming aan de aangesloten onthaalouders

(Circulaire 2020/C/49) 

Vlaamse Regering nam een besluit mbt subsidies voor onthaalouders. Wanneer evenwel een vergoeding van 17,50 euro per volledige afwezigheidsdag aan de kinderbegeleiders wordt toegekend binnen de voorwaarden en omstandigheden zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering (het besluit van de Vlaamse Regering van 24.03.2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang (BS 31.03.2020, ed. 1), voorziet een tijdelijke financiële compensatie (subsidie) voor organisatoren van kinderopvang), wordt ten uitzonderlijke titel aanvaard dat deze vergoeding bij de kinderbegeleiders geen belastbaar beroepsinkomen is.

***

Controles ter plaatse uitgesteld

**

BILATERAAL BELGIE-FRANKRIJK

Ten gevolge van de gezondheidssituatie omtrent het Coronavirus (COVID-19) zullen talrijke Franse grensarbeiders ertoe worden aangespoord om gedurende de komende dagen en weken van thuis uit te werken. Artikel 7, b, van het aanvullend Protocol met betrekking tot de grensarbeiders bevat een lijst met gevallen - waarin de grensstreek wordt verlaten - die buiten beschouwing blijven voor de toepassing van de zogenaamde 30-dagen regel. Daar komt onder meer voor in punt (i) het geval van overmacht, buiten de wil van de werkgever en de werknemer. De Belgische en Franse autoriteiten zijn van oordeel dat de huidige toestand die verband houdt met het Coronavirus voldoet aan alle kenmerken van een geval van overmacht. Aldus werd beslist dat met ingang van zaterdag 14 maart 2020, de aanwezigheid van een Franse grensarbeider in zijn woonplaats in Frankrijk (met name om daar te telewerken) niet in aanmerking zal worden genomen voor de berekening van de termijn van 30 dagen. Deze maatregel is tot nader order van toepassing.