Federaal

BELGIE (update 25 juni 2020)


FISCALE VRIJSTELLING VOOR CORONA GERELATEERDE VERGOEDINGEN

Inkomsten door de federale, regionale, provinciale of lokale overheid voorzien worden vrijgesteld in de vennootschapsbelasting en in de personenbelasting. Het gaat over vergoedingen betaald of toegewezen tussen 15 maart 2020 en 31 december 2020. Bij wijze van voorbeeld: vergoeding Vlaams Gewest voor energie/waterkosten, Vlaamse en Brusselse premies ten voordele van ondernemingen.

(wet 29 mei 2020)

***

AANBIEDINGS- en  BETALINGSTERMIJN FEDERALE REGISTRATIERECHTEN

De termijnen voor de aanbieding ter registratie van verplicht aan de formaliteit onderworpen akten worden bij administratieve tolerantie verlengd met een maximale termijn van 4 maanden op voorwaarde dat deze termijnen aflopen vanaf 16 maart tot en met 30 juni 2020.  Opgelet, deze uitzondering tolerantie is niet van toepassing op de notariële akten.

De termijnen voor de betaling van de registratierechten worden bij administratieve tolerantie verlengd met en maximale termijn van 4 maanden op voorwaarde dat deze termijnen aflopen vanaf 16 maart tot en met 30 juni 2020.

***

VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING PLOEGENARBEID

Bedrijven die al genoten van het regime kunnen dit regime hanteren voor maatregelen ivm Covid19-hygiëne.

***

6%-TARIEF BTW VOOR LEVERING, INTRACOMMUNAUTAIRE VERWERVING EN INVOER VAN BESCHERMINGSMIDDELEN

Het 6%-tarief wordt gehanteerd voor mondmaskers en hydroalcoholische gels.

***

NIEUWE LIMIETDATUM VOOR INDIENEN AANGIFTEN

Voor vennootschappen met een balansdatum van 1 oktober 2019 tot 30 december 2019:  7 maanden vanaf de balansdatum (datum van de Algemene Vergadering is dus niet het ijkpunt).


***

STEUNMAATREGELEN VOOR FORFAITAIRE BELASTINGPLICHTIGEN

Sommige forfaitaire belastingplichtigen kunnen een inventaris van hun niet verkochte goederen opmaken om hun omzet aan te passen aan de coronacrisis. Ook zijn er BTW-aanpassingen voorzien.

***

BELASTINGVERMINDERING VOOR KINDEROPPAS

Wanneer er uitgaven gedaan zijn voor activiteiten (zomerkampen, enz.) die geannuleerd worden, kan de belastingsvermindering toch overeind blijven mits een aantal voorwaarden vervuld zijn: annulatie wegens Covid-19, ouders hebben de uitgaven gedaan, ouders beslissen om hun uitgaven niet terug te vorderen, de organisator reikt een attest uit.

(Circulaire 2020/C/60)

***

HYPOTHECAIRE FORMALITEITEN

Er is geen retributie verschuldigd van 16 maart 2020 tot 30 juni 2020 bij hypothecair mandaat gedagtekend voor 16 maart 2020.

***

BETALING PERSONENBELASTING – BETALING VENNOOTSCHAPSBELASTING

Er wordt een extra termijn van 2 maanden toegekend voor de afrekening van de belastingen aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

***

AFBETALINGSPLAN

VRIJSTELLING NALATIGHEIDSINTERESTEN

KWIJTSCHELDING VAN BOETEN WEGENS NIET-BETALING

Voor deze drie maatregelen:

Voorwaarden:

-Natuurlijke of rechtspersonen in het bezit van een KBO-nummer

-daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge verspreiding virus en dit kunnen aantonen (daling omzet, bestellingen, …)

- Naleven voorwaarden voor het indienen van de aangiften

- Geen schulden door frauduleuze handelingen

Opmerkingen:

-Toegestane afbetalingsplan wordt niet nageleefd: steunmaatregelen ingetrokken (behalve bij tijdig contact met administratie)

-Faillissement of gerechtelijke reorganisatie: steunmaatregelen ingetrokken

Hoe?

Eén aanvraag per schuld

Op het ogenblik van ontvangst van aanslagbiljet of betaalbericht

Per e-mail of brief

Één contactpunt: Regionaal Invorderingscentrum volgens postcode woonplaats of maatschappelijke zetel

Formulier op https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

****

Uitstel voor het indienen van de BTW-AANGIFTEN – periodieke aangiften en intracommunautaire opgaven

Aangifte over februari 2020 -> termijn verlengd tot 6 april 2020

Aangifte over maart 2020 -> termijn verlengd tot 7 mei 2020

Aangifte over 1ste kwartaal 2020 -> termijn verlengd tot 7 mei 2020

***

Automatisch uitstel van betaling (2 maanden)  voor de BTW zonder boetes of interesten te moeten betalen

Betaling over maandaangifte februari 2020  -> termijn verlengd tot 20 mei 2020

Betaling over maandaangifte maart 2020 -> termijn verlengd tot 20 juni 2020

Betaling over kwartaalaangifte 1ste kwartaal 2020 -> termijn verlengd tot 20 juni 2020

***

VERSNELDE TERUGGAVE BTW voor de maandaangifte van februari 2020

Alle maandindieners (ook niet-starters en niet-vergunninghouders) zullen wanneer zij dit aanvragen in hun periodieke btw-aangiften voor een versnelde teruggave (uiterlijk op 30 april 2020) van hun btw-krediet in aanmerking komen. Indien zij die aanvraag niet deden in de reeds ingediende aangifte, kunnen zij die aanvraag nog tijdig doen tot 3 april 2020 door hun periodieke aangifte van februari 2020 te verbeteren in Intervat.

***

Uitstel voor de jaarlijkse KLANTENLISTING

Termijn verlengd tot 30 april 2020

Activiteit stopgezet:  uiterlijk einde 4de maand na stopzetten

***


Automatisch uitstel van twee maanden voor de BEDRIJFSVOORHEFFING zonder boetes of interesten te moeten betalen

Betaling over maandaangifte februari 2020  -> termijn verlengd tot 13 mei 2020

Betaling over maandaangifte maart 2020 -> termijn verlengd tot 15 juni 2020

Betaling voor de maand april -> termijn verlengd tot 15 juli 2020

Betaling over kwartaalaangifte 1ste kwartaal 2020 -> termijn verlengd tot 15 juni 2020

***

Belastingvrije THUISWERKVERGOEDING voor personeel van 126,94 EUR/maand

***

SCHENKEN VAN GOEDEREN aan bepaalde instellingen (ziekenhuizen) en giften in natura

(Circulaire 2020/C/46)  Fiscale maatregel inzake btw, vennootschapsbelasting en giften in natura

Bedoeld zijn medische hulpmiddelen en beschermingsmiddelen.

Btw: schenkingsdocument nodig

VennB:  niet beschouwd als abnormaal, goedgunstig voordeel; kosten: aftrekbaar

Pesonenbelasting: niet beschouwd als abnormaal, goedgunstig voordeel; kosten: aftrekbaar + belastingvermindering  (waarde schenking: minstens 40 EUR)

Deze maatregelen gelden tot 30 juni 2020.

***

Vrijstellingsvoorwaarden van de WAARDEVERMINDERINGEN OP HANDELSVORDERINGEN


(Circulaire 2020/C/45) Deze circulaire bevestigt dat de Covid19-crisis kan beschouwd worden als een bijzonder omstandigheid die vrijstelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen.

***

Fiscale kwalificatie van de financiële tegemoetkoming aan de aangesloten ONTHAALOUDERS

(Circulaire 2020/C/49) 

De Vlaamse Regering nam een besluit mbt subsidies voor onthaalouders. Wanneer evenwel een vergoeding van 17,50 euro per volledige afwezigheidsdag aan de kinderbegeleiders wordt toegekend binnen de voorwaarden en omstandigheden zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering (het besluit van de Vlaamse Regering van 24.03.2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang (BS 31.03.2020, ed. 1), voorziet een tijdelijke financiële compensatie (subsidie) voor organisatoren van kinderopvang), wordt ten uitzonderlijke titel aanvaard dat deze vergoeding bij de kinderbegeleiders geen belastbaar beroepsinkomen is.

***

CONTROLES ter plaatse uitgesteld

***

DOUANE EN ACCIJNZEN: Speciale regeling voor de terugbetaling van accijnzen op bier geleverd voor 30 juni 2020 (afhankelijk van houdbaarheidsdatum).  (KB 16 juni 2020)

***

TAKS SHELTER FILM/PODIUMKUNSTEN: uitstel voor het doen van de uitgaven die kwalificeren, verlenging van de termijn met 12 maanden. (wet van 29 mei 2020).

***

Voorafbetalingen: verhoging van het voordeel bij de derde (12 oktober 2020) en vierde vervaldag (21 december 2020), bedoeld voor ondernemingen met liquiditeitsproblemen (wet van 29 mei 2020).


***

BILATERAAL BELGIE-FRANKRIJK

1/ Ten gevolge van de gezondheidssituatie omtrent het Coronavirus (COVID-19) zullen talrijke Franse grensarbeiders ertoe worden aangespoord om gedurende de komende dagen en weken van thuis uit te werken. Artikel 7, b, van het aanvullend Protocol met betrekking tot de grensarbeiders bevat een lijst met gevallen - waarin de grensstreek wordt verlaten - die buiten beschouwing blijven voor de toepassing van de zogenaamde 30-dagen regel. Daar komt onder meer voor in punt (i) het geval van overmacht, buiten de wil van de werkgever en de werknemer. De Belgische en Franse autoriteiten zijn van oordeel dat de huidige toestand die verband houdt met het Coronavirus voldoet aan alle kenmerken van een geval van overmacht. Aldus werd beslist dat met ingang van zaterdag 14 maart 2020, de aanwezigheid van een Franse grensarbeider in zijn woonplaats in Frankrijk (met name om daar te telewerken) niet in aanmerking zal worden genomen voor de berekening van de termijn van 30 dagen. Deze maatregel is tot nader order van toepassing.

2/ De Belgische en Franse autoriteiten hebben op 15 mei 2020 een akkoord gesloten over de grensarbeiders in het licht van de gezondheidscrisis, de regeling is van toepassing van 14 maart 2020 tot en met 30 juni 2020. Het akkoord Er wordt , op een uitzonderlijke en tijdelijke basis, toegestaan dat de dagen waarop een natuurlijke persoon thuis werkt in zijn woonstaat, uitsluitend wegens de maatregelen die genomen zijn ter bestrijding van de verspreiding van COVID-19, mogen beschouwd worden als dagen waarop werd gewerkt in de Staat waarin de persoon zonder die maatregelen zijn activiteit zou hebben uitgeoefend die de bron is van salarissen, lonen en andere soortgelijke bezoldigingen (“inkomsten”), onder voorbehoud dat die Staat daadwerkelijk de genoemde inkomsten belast.

 

***


BILATERAAL BELGIE-LUXEMBURG

Werknemers die in de coronacrisis thuis werken blijven belastbaar in de staat waar ze voor de crisis werkten.  Het akkoord tussen België en Luxemburg daarover regelt dit vanaf 11 maart 2020 tot 30 juni 2020.

(akkoord van 19 mei 2020)